Právne informácie

Článok 1: Popis webu
Tieto webové stránky sú dostupné na nasledujúcej adrese URL: www.pilotpen.sk (ďalej len "webové stránky").

Tieto webové stránky boli pre Vás pripravené a sú spravované spoločnosťou

PILOT CORPORATION OF EUROPE, SA, s kapitálom vo výške 7 216 936 EUR, registrovanou v obchodnom registri Annecy pod číslom 399 424 753, sídlo spoločnosti PAE de La Caille - Saint-Martin De Bellevue - 74 350 Allonzier-La-Caille, zastúpená Yasuyuki KAZAOKA, osobou splnomocnenou na rokovaniach pre účely týchto podmienok (ďalej len "PILOT CORPORATION OF EUROPE").

a výhradným dodávateľom písacích potrieb PILOT pre Slovenskú republiku, spoločnosťou Václav Čížek Slovakia s.r.o., Bojnická 20, 831 04 Bratislava 3, IČO 44326254, DIČ SK2022672014, zastúpená Václavom Čížekom, osobou splnomocnenou na rokovaniach pre účely týchto podmienok (ďalej len „Václav Čížek“).

Webová stránka je umiestnená v spoločnosti Clever Age, SAS (zjednodušená akciová spoločnosť) so základným kapitálom vo výške 250 000 EUR. Spoločnosť je zastúpená v obchodnom registri v Paríži, B 439 024 209, ústredie so sídlom 37, boulevard des Capucines 75002 Paris, zastúpená Frédéricom BON, osobou splnomocnenou na rokovaniach pre účely týchto podmienok.

Článok 2: Používanie
Využívanie služieb zriadených spoločnosťami PILOT CORPORATION OF EUROPE a  Václav Čížek, popísaných v týchto všeobecných podmienkach, je úplne zdarma.

Viac menej, zariadenie (počítač, telefón, software, telekomunikácie, atď.), ktoré umožňujú prístup k tejto službe, je na výhradnej zodpovednosti užívateľov internetu (ako napr. poplatky za pripojenie k internetu a pod.).

Článok 3: Duševné vlastníctvo
Webová stránka a jej obsah je výhradným vlastníctvom spoločností PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek. Webové stránky sú prevádzkované za účelom poskytovania informácií. Webovými stránkami môžete prechádzať, obsah týchto webových stránok je možné používať len pre vlastnú potrebu, nie pre komerčné využitie, a to za predpokladu, že budú rešpektované všetky autorské práva, ochranné známky a ostatné vlastnícke práva.

Iné využitie webových stránok  alebo ich obsahu je podmienené predchádzajúcim súhlasom spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a/alebo Václav Čížek.

Článok 4: Ochrana osobných údajov

S osobnými údajmi bude zaobchádzané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb.z. V súlade s ustanovením zákona č. 22/2004 Zb.z. v platnom znení dávate súhlas k použitiu Vašich údajov k marketingovému využitiu. Každý užívateľ má právo na zmenu alebo vymazanie informácií týkajúce sa svojej osoby. Ak chcete využiť toto právo, kontaktujte spoločnosť Václav Čížek, predaj@vaclav-cizek.sk. Získané kontaktné údaje môžu byť použité pre marketingové potreby alebo propagačné ponuky produktov, ktoré sú distribuované spoločnosťou Václav Čížek.

Článok 5: Cookies
Spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek môžu na svojich stránkach používať cookies. Cookies sú malé jednotky dát, ktoré sú prechodne uchovávané na pevnom disku Vášho počítača Vašim prehliadačom, a ktoré sú potrebné k používaniu našich webových stránok. Cookies nemôžu spúšťať programy alebo zavírovať Váš počítač. Informácie obsiahnuté v cookies slúžia napr. za účelom kontroly dĺžky pripojenia, k zabezpečeniu navigácie a zabezpečujú jednoduché prepojenie medzi užívateľom a webovými stránkami. Každý užívateľ internetu môže prijať alebo odmietnuť cookies. Väčšina webových prehliadačov cookies automaticky prijímajú. Ich odmietnutie je možné zmeniť v nastavení Vášho prehliadača.

Článok 6: Rizika spojené s internetom

Tieto webové stránky sú prístupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni, s výnimkou prípadu vyššej moci alebo udalosťami mimo kontrolu spoločností PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek a mimo dobu nutnej údržby a prípadných porúch.

Prenosová rýchlosť a doba zobrazenia informácií, prebiehajúca medzi internetom a platformou webových stránok, nie sú garantované spoločnosťami PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek . Rýchlosť, ktorou sú informácie odovzdávané, nespadá pod služby ponúkané spoločnosťami PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek, ale pod vlastnosti online siete s ohľadom na technické prostriedky k získaniu generovanej prevádzky.

Pripomíname užívateľom vlastnosti a obmedzenia internetu a nenesieme žiadnu zodpovednosť za dopady pripojenia užívateľov k tejto sieti prostredníctvom webových stránok.

Predovšetkým nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek škody, materiálne alebo nemateriálne, spôsobené užívateľom alebo ich IT vybavením. Ďalej nenesieme zodpovednosť za ich uložené dáta alebo za prípadné ďalšie dôsledky na ich osobnej, profesijnej  alebo obchodnej činnosti.

Spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek nie sú zodpovedné za akékoľvek využitie treťou osobou a za informácie, ktoré sú uvedené v súkromnej časti webových stránok.

Spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek nie sú zodpovedné za prípad, keď jeden alebo viac užívateľov nemôžu byť pripojení k webu z dôvodu akejkoľvek technického problému, poruchy alebo zvlášť v súvislosti s preťažením siete.
 

Článok 7: Pozastavenie alebo ukončenie
Spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek si vyhradzujú právo odstraňovať, meniť alebo doplňovať obsah týchto webových stránok, a to kedykoľvek, bez akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia. Zároveň môžu jednostranne a kedykoľvek dočasne alebo s konečnou platnosťou prerušiť online dostupnosť týchto webových stránok bez povinnosti predchádzajúceho ohlásenia alebo povinnosti zabezpečenia náhrady škody akejkoľvek povahy.

Článok 8: Webové stránky tretích strán
Na webových stránkach môžu byť uvedené hypertextové odkazy na iné webové stránky, ktoré sú spravované inými spoločnosťami ako sú spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek a nad ktorými nemajú tieto spoločnosti žiadnu kontrolu. Spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek nepreberajú žiadnu zodpovednosť za obsah stránok tretích strán alebo za obsah, na ktorý môžu tieto stránky odkazovať. Spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek nepreberajú zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s obsahom iných webových stránok.

Článok 9: Rôzne
Spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek sú oprávnené kedykoľvek zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky používania.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia, vykladajú a uskutočňujú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
Je prísne zakázané používať alebo reprodukovať názov "PILOT CORPORATION OF EUROPE" a /alebo " Václav Čížek" alebo ich logo ako i všetky ochranné známky, návrhy alebo modely a citácie, ktoré sú uvedené na tejto webovej stránke alebo inej odkazovanej stránke, a to v akomkoľvek rozsahu a predovšetkým pre reklamné účely, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločností PILOT CORPORATION OF EUROPE a /alebo Václav Čížek.

Obrázky, ktoré sú uvedené na tejto webovej stránke, pochádzajú z knižnice fotografií PILOT CORPORATION OF EUROPE alebo spoločnosti Václav Čížek.  Všetky uvedené texty, obrázky ani videá, nie je možné kopírovať, reprodukovať, znovu uverejňovať, nahrávať, zverejňovať, prenášať alebo ďalej distribuovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločností PILOT CORPORATION OF EUROPE a/alebo Václav Čížek.

Informácie uvedené na týchto webových stránkach boli starostlivo vypracované. Akokoľvek, nie je možné zaručiť úplnosť a presnosť tu uvedených informácií. Spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE a Václav Čížek neprijímajú zodpovednosť za prípadné chyby, nezrovnalosti či neúplnosť informácií uvedených na týchto webových stránkach.