Právne informácie

Článok 1 : Popis webovej stránky

Táto webová stránka je dostupná na tejto adrese: https://www.pilotpen.eu/ (ďalej len „webová stránka“).

Vydavateľom webovej stránky je spoločnosť PILOT CORPORATION OF EUROPE, SA s kapitálom 7 216 936 eur, zapísaná v obchodnom registri 399 424 753 Annecy, ktorej sídlo sa nachádza na adrese PAE de La Caille – Saint-Martin Bellevue – 74 350 Allonzier-La-Caille, Francúzsko, zastúpená pánom Yoshio Wada , riadne splnomocneným na účely týchto podmienok.
Správcom publikácie je pán Julien Barabant.

Môžete nás kontaktovať e-mailom: contactus@piloteurope.com alebo telefonicky: +33 4.50.08.30.00.

Webovú stránku hostuje spoločnosť OVH, ktorej sídlo sa nachádza na adrese 2, rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francúzsko.

Článok 2: Sloboda služby

Používanie služby zriadenej spoločnosťou PILOT CORPORATION OF EUROPE a opísanej v týchto všeobecných podmienkach je úplne bezplatné.

Za vybavenie (počítač, telefón, softvér, telekomunikačné zariadenia atď.), ktoré umožňuje prístup k tejto službe, však zodpovedajú výlučne používatelia internetu, rovnako ako za poplatky za internetové pripojenie.

Článok 3: Duševné vlastníctvo

Webová stránka a jej obsah sú výlučným vlastníctvom spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE. Okrem jednoduchého prezerania webovej stránky na internete podlieha akékoľvek iné použitie webovej stránky alebo jej obsahu predchádzajúcemu súhlasu spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE.

Je prísne zakázané používať alebo reprodukovať názov „PILOT“ a/alebo jeho logo, akúkoľvek značku a dizajn uvedený a/alebo prezentovaný na webových stránkach alebo akejkoľvek inej súvisiacej stránke, a to z akéhokoľvek dôvodu, najmä na reklamné účely, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE.

Obrázky, ktoré ilustrujú tieto stránky, pochádzajú z fotobanky spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE (je potrebné uviesť titulky).

Článok 4: Ochrana osobných údajov

S osobnými údajmi užívateľov internetu sa bude zaobchádzať v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) z 27. apríla 2016. Tu nájdete odkaz na naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré poskytujú informácie o spôsobe zhromažďovania a spracovania osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: privacy@piloteurope.com.

Článok 5: Používanie súborov cookie na našich webových stránkach

Súbor cookie je textový súbor, ktorý server webových stránok ukladá na pevný disk. Súbory cookie nemôžu spúšťať programy ani zavádzať vírusy do počítača. Súbory cookie sa používajú len na špecifické účely, ako je technické uľahčenie návštevy alebo poskytovanie štatistík. Naše zásady používania súborov cookie a spôsob, ako súbory cookie neprijímať, sú opísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Pri prvej návšteve našej stránky vás informujeme o tom, že používame súbory cookie, a to pomocou informačného bannera, ktorý sa zobrazí v päte stránky. Pokračovaním v prehliadaní našej stránky, keď sa zobrazí tento banner, vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Je pravdepodobné, že na našich stránkach budeme používať počítačové aplikácie tretích strán, ako je napríklad Youtube. Ak ich používate, používajú súbory cookie a my nemáme kontrolu nad ich postupom, pretože konajú sami za seba. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookie a používania vašich osobných údajov týmito aplikáciami vám odporúčame prečítať si ich zásady a všeobecné podmienky používania.

Článok 6: Riziká spojené s internetom

Služby webových stránok sú prístupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni, s výnimkou prípadov vyššej moci alebo udalostí, ktoré spoločnosť PILOT CORPORATION OF EUROPE nemôže ovplyvniť, a podliehajú obdobiam údržby a možným poruchám.

Spoločnosť PILOT CORPORATION OF EUROPE negarantuje rýchlosť prenosu a čas odozvy informácií, ktoré kolujú medzi internetom a platformou webovej stránky. Rýchlosť, akou sa informácie šíria, v skutočnosti nespadá pod prístupové služby ponúkané spoločnosťou PILOT CORPORATION OF EUROPE, ale do prirodzených vlastností online siete, pokiaľ ide o technické prostriedky získavania generovanej prevádzky.

Spoločnosť PILOT CORPORATION OF EUROPE upozorňuje užívateľov na vlastnosti a obmedzenia internetu a nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky pripojenia používateľov k tejto sieti prostredníctvom webovej stránky.

Spoločnosť PILOT CORPORATION OF EUROPE predovšetkým nenesie zodpovednosť za žiadne materiálne ani nemateriálne škody spôsobené používateľom, ich IT zariadeniam alebo údajom v nich uloženým, ani za prípadné dôsledky na ich osobné, profesionálne alebo obchodné podnikanie.

Spoločnosť PILOT CORPORATION OF EUROPE nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie prvkov, ktoré sa objavujú v súkromných oblastiach webovej stránky, treťou stranou.

Spoločnosť PILOT CORPORATION OF EUROPE nenesie zodpovednosť v prípade, že sa jeden alebo viacero užívateľov nemôže pripojiť k webovým stránkam z dôvodu technickej poruchy alebo akéhokoľvek problému súvisiaceho najmä s preťažením siete.

Článok 7: Pozastavenie a ukončenie

Spoločnosť PILOT CORPORATION OF EUROPE môže kedykoľvek jednostranne dočasne alebo definitívne prerušiť online dostupnosť svojej webovej stránky bez toho, aby bola uplatnená jej zodpovednosť a bez toho, aby to viedlo k priznaniu náhrady škody akejkoľvek povahy.

Článok 8: Webové stránky tretích strán

Webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na iné webové stránky, ktoré spravujú iné spoločnosti ako PILOT CORPORATION OF EUROPE a nad ktorými PILOT CORPORATION OF EUROPE nemá žiadnu kontrolu. Spoločnosť PILOT CORPORATION OF EUROPE nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok tretích strán ani za obsah, na ktorý tieto webové stránky tretích strán môžu odkazovať.

Článok 9: Rôzne

PILOT CORPORATION OF EUROPE môže tieto všeobecné podmienky používania kedykoľvek zmeniť. Užívateľom sa vnucuje najnovšia verzia všeobecných podmienok používania.

Všeobecné podmienky používania sa riadia francúzskym právom a akýkoľvek spor týkajúci sa ich vykonávania a/alebo výkladu bude predložený francúzskym súdom.