Privacy Policy

Tieto zásady sú účinné od 19.11.2023


 • Spoločnosť PILOT CORPORATION OF EUROPE berie veľmi vážne svoju zodpovednosť za zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov a dodržiavanie nariadení EÚ, najmä všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len „GDPR“) a platných doplňujúcich vnútroštátnych predpisov.

  Preto vás informujeme o zásadách, ktoré uplatňujeme v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.

  Najprv vás informujeme, že údaje nespracúvame vo veľkom rozsahu. Našou hlavnou činnosťou je výroba a predaj písacích potrieb, prevádzka a propagácia našej značky.

  Vaše osobné údaje neprenášame tretím stranám s výnimkou:

  • distribútorov produktov Pilot v Európe z opodstatnených dôvodov (napr. realizácia propagačnej hry organizovanej PCE vo viacerých európskych krajinách),
  • našich subdodávateľov za špecifických podmienok, ak je to potrebné,
  • iné tretie strany, ak sme k tomu zo zákona povinní.

  Ani my, ani naši subdodávatelia nezhromažďujeme vaše osobné údaje so zámerom obchodovať s nimi s tretími stranami, nepoužívame ich na marketingové účely bez vášho súhlasu, ani si o vás nevytvárame podrobný profil prostredníctvom zhromažďovania vašich osobných údajov.

  Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame len na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov a na základe jedného z nasledujúcich právnych základov (článok 6 GDPR):

  • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami alebo na prijatie opatrení pred uzavretím zmluvy s vami na vašu žiadosť;
  • spracúvanie je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov (ako je napríklad, ale nie výlučne, náš záujem odpovedať na váš dotaz, spravovať zmluvný vzťah s vami alebo zlepšovať naše produkty a naše webové stránky) a nad týmito záujmami neprevažujú vaše vlastné záujmy, základné práva alebo sloboda;
  • spracúvanie sa vykonáva s vaším súhlasom, ak je takýto súhlas potrebný na splnenie našich povinností na účely dodržiavania predpisov.

  Pri zhromažďovaní vašich údajov vás budeme v súlade s GDPR informovať o účeloch takéhoto zhromažďovania a spracúvania, o právnom základe takéhoto spracúvania, o príjemcoch vašich údajov, o trvaní spracúvania a o vašich právach týkajúcich sa údajov, ktoré ste nám poskytli.

  Keď obchodujete alebo vstupujete do kontaktu so spoločnosťou PILOT CORPORATION OF EUROPE, ktorá je správcom osobných údajov:

  • zákazník, či už profesionálny alebo individuálny, súčasný alebo potenciálny,
  • dodávateľ,
  • uchádzač o zamestnanie,
  • návštevník našich webových stránok

  Je PILOT CORPORATION OF EUROPE.

  Naše sídlo je PAE de la Caille 74350 Allonzier-la-Caille – Francúzsko

  Ak nás chcete kontaktovať s otázkou týkajúcou sa ochrany údajov v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, použite e-mailovú adresu privacy[at]piloteurope.com.

  Aké pravidlá sa na vás vzťahujú?

  Aké pravidlá platia pre každú situáciu?

  Aké pravidlá sa na vás vzťahujú?

  Ak ste zákazník alebo dodávateľ B2B

  Ako obchodní partneri musíme zhromažďovať osobné údaje týkajúce sa našich dodávateľov alebo zástupcov či korešpondentov zákazníkov.

  Vaše údaje zhromažďujeme, keď nás kontaktujete alebo keď vstúpime do zmluvného vzťahu.

  Zhromažďovanie a spracúvanie týchto údajov je potrebné na nadviazanie kontaktu s vami (napr. na poskytnutie cenovej ponuky) na účely plnenia zmluvy a na sledovanie nášho obchodného partnerstva, na vykonávanie marketingových činností, ako aj na účely predchádzania podvodom a na plnenie našich povinností podľa platných zákonov a predpisov a na obhajobu a posúdenie zákonného práva.

  Môžeme uchovávať tieto osobné údaje:

  • Meno, pracovná pozícia a kontaktné údaje, ako je profesijná e-mailová adresa a telefónne číslo,
  • Niektoré potrebné ekonomické informácie o vašej situácii (napr. informácie o platbách za históriu faktúr), ak ste živnostník.

  Tieto osobné údaje sú poskytované spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE za účelom riešenia vašich obchodných záležitostí (napr. predaj, dodávateľský reťazec, účtovníctvo).V prípade potreby môžu byť poskytnuté iným „partnerom spoločnosti Pilot“ (subjektom spoločnosti Pilot alebo výhradným miestnym distribútorom v Európe). Napríklad, ak je medzi našimi dvoma spoločnosťami podpísaná európska rámcová zmluva, môžeme potrebovať zaslať užitočné osobné údaje iným Pilotným partnerom, ktorí realizujú zmluvu v daných krajinách. Partneri spoločnosti Pilot musia dodržiavať platné zákony a predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a sú viazaní zmluvnými záväzkami so spoločnosťou PILOT CORPORATION OF EUROPE.

  Žiadne informácie neposkytneme žiadnej spoločnosti mimo siete Pilot Partners s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon.

  Osobné údaje zhromaždené počas nášho obchodného vzťahu sa budú uchovávať po dobu potrebnú na dosiahnutie konkrétnych účelov spracovania údajov opísaných v tomto dokumente alebo v čase zhromažďovania údajov, pokiaľ sa podľa platných zákonov neuplatňujú kratšie alebo dlhšie lehoty uchovávania. Najmä povinnú účtovnú dokumentáciu, ako sú faktúry, budeme uchovávať 10 rokov po skončení bežného finančného roka.

  Ak ste potenciálny zákazník alebo dodávateľ a položíte nám konkrétny dotaz prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo kontaktného formulára na našej webovej lokalite, môžeme tieto informácie a kontaktné údaje použiť na ďalšie kroky v súvislosti s vaším dotazom alebo na zorganizovanie návštevy jedného z našich obchodných manažérov.

  SPÄŤ

  Ak ste spotrebiteľ…

  …a kontaktujete nás prostredníctvom našej kontaktnej e-mailovej adresy alebo kontaktného formulára

  Možno máte otázku alebo dotaz a my vám dávame možnosť kontaktovať nás prostredníctvom našej e-mailovej adresy alebo kontaktného formulára na našej webovej stránke.

  Ak nás kontaktujete, budeme spracovávať tieto osobné údaje:

  • váš titul, meno,
  • vaša e-mailová adresa,
  • vaša poštová adresa,
  • vaše telefónne číslo, ak bolo predložené.

  Tieto osobné údaje sa poskytujú zákazníckemu servisu spoločnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE len preto, aby sa s vami mohol skontaktovať a odpovedať vám. V prípade potreby môžu byť sprístupnené iným subjektom spoločnosti Pilot.

  Ak napríklad kontaktujete spoločnosť Pilot Corporation of Europe priamo, môžeme vašu žiadosť a kontaktné údaje poslať príslušnému miestnemu partnerovi spoločnosti Pilot, ak je to vhodné: napríklad miestnej spoločnosti Pilot alebo výhradnému distribútorovi v krajine, v ktorej žijete.

  Informácie o vás sa budú uchovávať len do splnenia vašej žiadosti, pokiaľ sa na základe miestnych alebo platných zákonov neuplatňujú kratšie alebo dlhšie lehoty uchovávania. Nepoužívajú sa na žiadne iné účely.

  …a zúčastníte sa jednej z našich hier

  Možno sa budete chcieť zapojiť do niektorej z našich súťažných hier.

  Pri účasti vás môžeme požiadať o poskytnutie nasledujúcich osobných údajov:

  • váš titul, meno,
  • vaša e-mailová adresa,
  • adresa vášho bydliska.

  Tieto osobné údaje sa poskytnú distribútorom v krajine Pilot v Európe, ktorí sa zúčastňujú na hre, a všetkým subdodávateľom zodpovedným za realizáciu hry a použijú sa len na účely prevádzkovania hry, správy cien a ich zasielania, ako aj na splnenie našich povinností vyplývajúcich z platných zákonov a predpisov a na obhajobu a posúdenie zákonného práva.

  Napríklad naši subdodávatelia (špecializované servisné spoločnosti) môžu byť zodpovední za spracovanie účasti, realizáciu žrebovania, zasielanie cien výhercom… Vaše osobné údaje poskytujeme len našim subdodávateľom, ktorí sú s nami zmluvne viazaní, aby mohli hru realizovať. Vaše osobné údaje nepredávame a požadujeme od našich subdodávateľov, aby ich nepredávali alebo nepoužívali na iné účely bez vášho súhlasu.

  Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na marketingové účely len s vaším súhlasom (ďalšie vysvetlenia nájdete v časti „ak sa zaregistrujete do nášho newslettera“).

  Vaše osobné údaje sa budú uchovávať výlučne po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie konkrétnych účelov spracovania údajov opísaných v tomto dokumente, pokiaľ sa na základe miestnych alebo iných platných zákonov neuplatňujú kratšie alebo dlhšie lehoty uchovávania.

  SPÄŤ

  Ak ste návštevníkom našich webových stránok a sociálnych sietí

  Keď navštívite naše webové stránky, nezhromažďujeme vaše osobné údaje bez vášho súhlasu.

  Používame súbory cookie

  Pri prvej návšteve našej stránky vás pomocou informačného bannera informujeme, že používame súbory cookie.

  Súbory cookie môžete prijať, pokračovať bez prijatia (v takom prípade budú aktívne len technicky potrebné súbory cookie) alebo kedykoľvek nastaviť svoje preferencie kliknutím na nastavenie súborov cookie v dolnej časti stránky.

  Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo webovom prehliadači alebo ich webový prehliadač ukladá do vášho počítačového systému. Súbory cookie nám pomáhajú predovšetkým poskytovať vám kvalitné služby na našej webovej stránke.

  Ak sú súbory cookie zablokované (najmä technické súbory cookie), môže sa stať, že nebude možné bezproblémovo používať naše webové stránky, prípadne naše webové stránky nebudú fungovať vôbec.

  Súbory cookie vydané našou webovou stránkou sa používajú na:

  • Umožnenie základných funkcií stránky, konkrétne prispôsobenie prezentácie našej stránky preferenciám zobrazenia vášho terminálu (responzívny dizajn podľa vášho zariadenia, používaného jazyka, rozlíšenia displeja, používaného operačného systému atď.). Tieto súbory cookie sa používajú len na účely poskytnutia kvalitného zobrazenia stránky a sú nevyhnutné;
  • získavanie štatistík o používaní a počte návštev na našich stránkach s cieľom zlepšiť výkonnosť našich služieb, ak s tým súhlasíte.
   Používame službu Google Analytics alebo iný podobný analytický nástroj. Zhromaždené informácie sú súhrnné a neumožňujú individuálnu identifikáciu. Viac informácií o službe Google Analytics nájdete na adrese http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
   Ak chcete zrušiť sledovanie pomocou služby Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Pomoc pri zapamätaní si informácií, ktoré ste odoslali na našu stránku, s cieľom uľahčiť prístup k vášmu účtu alebo hre, aby ste sa nemuseli identifikovať niekoľkokrát počas jednej relácie, ak s tým súhlasíte.

  Ako spravovať svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie?

  Súbory cookie si môžete uložiť do svojho terminálu alebo ich naopak odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Keďže konfigurácia každého prehliadača je iná, nižšie uvádzame informácie, ktoré vám umožnia zistiť, ako upraviť svoje želania týkajúce sa súborov cookie. Môžete tiež kontaktovať stránku http://youronlinechoices.com a postupovať podľa pokynov navrhnutých touto stránkou, ktoré vám pomôžu kontrolovať, autorizovať alebo zablokovať súbory cookie uložené vo vašom termináli.

  Aplikácie tretích strán

  Je pravdepodobné, že na našich stránkach budeme používať počítačové aplikácie tretích strán, ako je napríklad Youtube. Ak ich používate, používajú súbory cookie a my nemáme kontrolu nad ich postupom, pretože konajú sami za seba.

  Sociálne siete, ako napríklad Facebook alebo Twitter, vás zvyčajne identifikujú vďaka svojmu tlačidlu, aj keď ste naň neklikli, keď ste navštívili našu stránku, a ani my nemáme kontrolu nad ich postupom. Z našej webovej lokality však nezobrazujeme aktívne tlačidlá sociálnych sietí a tieto tretie strany vás nemôžu identifikovať, keď len prezeráte našu webovú lokalitu.

  Ďalšie informácie o súboroch cookie a používaní vašich osobných údajov týmito aplikáciami alebo sociálnymi sieťami nájdete v ich pravidlách a všeobecných podmienkach používania.

  SPÄŤ

  Ak ste uchádzač o zamestnanie

  Môžete sa u nás uchádzať o prácu. Môžete tak urobiť prostredníctvom našej e-mailovej adresy alebo kontaktného formulára, prípadne prostredníctvom niektorého z našich poskytovateľov služieb, napríklad pracovnej agentúry.

  Ako uchádzač o zamestnanie budeme uchovávať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli vo svojom životopise, ako napríklad

  • vaše meno,
  • fotku,
  • kontaktné informácie,
  • kvalifikácie,
  • história zamestnania.

  Všetky informácie, ktoré poskytnete počas náborového procesu, sa použijú len na účely oprávnených záujmov, najmä na spracovanie vašej žiadosti alebo na splnenie zákonných alebo regulačných požiadaviek, ak je to potrebné.

  Žiadne informácie, ktoré ste poskytli počas náborového procesu, neposkytneme neoprávneným osobám; tieto informácie budú bezpečne uchovávané interne.

  Kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme na to, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s postupom vybavovania vašej žiadosti.

  Ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete, použijeme na posúdenie vašej vhodnosti na pracovnú pozíciu, o ktorú ste sa uchádzali.

  Informácie o vás budeme uchovávať:

  • Ak uspejete, informácie, ktoré ste poskytli počas procesu podávania žiadosti, budeme uchovávať ako súčasť vášho zamestnaneckého spisu počas trvania vášho pracovného pomeru a 5 rokov po jeho skončení.
  • Ak nebudete vybratí na pohovor alebo v ňom neuspejete, vaše údaje nebudeme uchovávať. V prípade získania súhlasu budeme váš životopis uchovávať maximálne 2 roky od dátumu udelenia súhlasu.

  SPÄŤ

  Aké pravidlá platia pre každú situáciu?

  Kde ukladáme vaše údaje?

  Spoločnosť PILOT CORPORATION OF EUROPE neukladá vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

  Ak sa stane, že niektorý z našich subdodávateľov musí uchovávať niektoré vaše osobné údaje mimo EHP, uistíme sa, že sa náš subdodávateľ zaviazal poskytnúť rovnaké záruky bezpečnosti a rovnakú úroveň ochrany, akú by ste mali v EHP (pozri ďalšie otázky).

  SPÄŤ

  Je zabezpečená?

  Naším cieľom je vždy zachovať dôvernosť, bezpečnosť a ochranu vašich údajov.

  Venujeme veľkú pozornosť výberu našich zariadení IP, softvéru, našich subdodávateľov a zlepšovaniu našich interných procesov. Prijímame a vyžadujeme, aby naši subdodávatelia prijali primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov, zabránenie ich strate, zničeniu, neoprávnenému alebo nezákonnému prístupu k nim a ich používaniu. Zabezpečujeme, aby interní a externí zamestnanci, ktorí majú prístup k vašim údajom, boli viazaní príslušnými povinnosťami v oblasti bezpečnosti a dôvernosti.

  Napriek opatreniam, ktoré sme prijali, berte na vedomie, že žiadny elektronický prenos alebo ukladanie informácií nie je stopercentne bezpečný a že nemôžeme zaručiť, že nikdy nedôjde k strate, zničeniu, neoprávnenému alebo nezákonnému prístupu a použitiu vašich údajov.

  SPÄŤ

  Ako spolupracujeme s našimi subdodávateľmi?

  Možno budeme musieť vaše osobné údaje oznámiť našim subdodávateľom.

  Napríklad,

  • kk sa zúčastníte na hre, môžeme spolupracovať s agentúrou na jej organizácii;
  • ak zadáte objednávku, musíme vaše osobné údaje poskytnúť nášmu dopravcovi;
  • ak sa uchádzate o zamestnanie prostredníctvom pracovnej agentúry, vaše údaje zhromažďuje agentúra.

  Zoznam týchto subdodávateľov s uvedením ich sídla je k dispozícii na požiadanie na adrese privacy[at]piloteurope.com. V záujme spravodlivého zaobchádzania s vami pred poskytnutím vašich informácií formalizujeme zmluvné vzťahy s našimi subdodávateľmi. Žiadame ich, aby spracúvali vaše údaje len na nami určené účely a na nami určený čas. Zabezpečujeme, aby sa osoby oprávnené spracúvať vaše osobné údaje zaviazali k zachovávaniu dôvernosti a aby zaviedli technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie dobrej úrovne bezpečnosti.

  Dbáme na to, aby náš subdodávateľ nezadával svoju prácu subdodávateľom bez nášho súhlasu.

  Vaše údaje môžu byť tiež poskytnuté úradom, inštitúciám, verejným subjektom alebo iným oprávneným príjemcom, ak to umožňujú platné zákony a predpisy, a napríklad na ochranu a obhajobu našich práv.

  SPÄŤ

  Aké sú vaše práva?

  Ako je stanovené v GDPR, za určitých okolností definovaných platnými zákonmi a predpismi máte nasledujúce práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré ste nám poskytli:

  • Právo byť informovaný o spracovaní údajov a jeho podmienkach.
  • Právo na prístup : môžete získať potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak áno, môžete požiadať o kópiu svojich osobných údajov a kópiu údajov, ktoré ste poskytli, v strojovo čitateľnom formáte.
  • Právo na opravu : V určitých prípadoch môžete požiadať o úpravu, aktualizáciu alebo opravu svojich údajov, najmä ak sú nepresné. Ak máte účet, niektoré svoje osobné údaje môžete upraviť prostredníctvom svojho účtu.
  • Právo na vymazanie : môžete nás požiadať o vymazanie alebo odstránenie všetkých vašich osobných údajov alebo ich časti za splnenia zákonných podmienok.
  • Právo na obmedzenie spracovania : spracovanie môžete obmedziť napríklad preto, že informácie nie sú presné, kým nebudú opravené.
  • Právo na prenosnosť údajov: máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte a preniesť ich inému správcovi údajov.
  • Právo namietať : môžete nás požiadať, aby sme zastavili spracúvanie vašich údajov, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, slobodami a právami. Vždy máte právo namietať proti priamemu marketingu.
  • Právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ak má toto rozhodnutie pre vás právne účinky a podobne významne vás ovplyvňuje.
  • Právo odvolať svoj súhlas, ak sa spracúvanie uskutočnilo na tomto základe.
  • Právo udeliť pokyny tretej strane v súvislosti so spracovaním vašich údajov po vašej smrti.

  Upozorňujeme, že uplatnenie týchto práv môže podliehať požiadavkám a podmienkam stanoveným v platných zákonoch a predpisoch.

  SPÄŤ

  Usmernenia k týmto právam nájdete na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens.

  Ak chcete kedykoľvek využiť svoje práva, pošlite e-mail na adresu: privacy[at]piloteurope.com
  Odpovieme vám čo najskôr, v každom prípade do 1 mesiaca od prijatia vašej žiadosti.
  Môžeme vás požiadať o potvrdenie vašej totožnosti.

  Máte tiež právo podať sťažnosť na naše spracovanie dozornému orgánu.

  Vo Francúzsku sa môžete obrátiť na:

  SPÄŤ